Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Definitioner brandfarlig vara

För att ta reda på om vätskor och gaser är brandfarliga måste dom defineras. Definitionen är viktigt då det är denna som talar om om en produkt är brandfarlig eller inte. T ex. är syrgas inte en brandfarlig gas då den inte bildar en antändbar blandning med luft. Motorolja är normalt inte en brandfarlig vätska då flampunkten är högre än 100 grader C.
 
I din ansökan av brandfarliga varor ska du enbart ange dem som är brandfarliga. Syrgas, och motorolja ska inte anges då de enligt defintionen inte är brandfarliga.
 
Definitionen är också viktigt då tex klassindelning av vätskor är direkt kopplad till hur mycket du får förvara/hantera samt vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Nedan definieras vad som avses med brandfarlig vätska respektive brandfarlig gas.

 
Brandfarlig vätska

Brandfarlig vätska definieras som en vätska vars flampunkt är lika med eller lägre
än 100 °. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, aceton, fotogen, koncentrerad spolarvätska och i de flesta fall även utspädd spolarvätska. Information om en vätskas flampunkt finns i produktbladet för respektive produkt. Produktbladen får du via leverantören.  

 Generellt kan sägas att det ställs högre krav på hantering av en brandfarlig vätska med flampunkt<60°C då denna är mer brandfarlig än en vätska med flampunkt 60°-100°C.

Brandfarlig gas

Brandfarlig gas definieras som gas som vid en temperatur av 21 grader C och normaltrycket 101,3 kPa (normalt lufttryck) kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Exempel på brandfarlig gas är gasol, vätgas och acetylen.