Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Förvaring av brandfarlig vara
En brand som sprider sig till brandfarliga varor får ett mycket häftigt förlopp då den brandfarliga varan med sitt innehåll kraftigt bidrar till att öka brandens intensitet. Petflaskor och andra bräckliga behållare spricker. Gasflaskor och aerosoler (sprayburkar) exploderar av trycket och kastar ut sitt innehåll. Brandförloppet kan vara så häftigt att branden blir explosionsartad. Konsekvenserna kan bli att någon kommer till skada och/eller att byggnaden totalförstörs.
 
Det är därför viktigt att en brand hindras att sprida sig till den brandfarliga varan som förvaras/hanteras i verksamheten. För att hindra en brand att nå den brandfarliga varan och för att minska konsekvenserna av en brand finns ett antal förvaringsregler. Försök därför att alltid ha så små mängder i din verksamhet som du kan.

Vad gäller?    

Allmänna förvaringsregler

Allmänt gäller följande för förvaring av brandfarliga produkter. Skall större mängder än i tabellen nedan förvaras skall den förvaras i speciellt avsett skåp eller speciellt avsett utrymme som är brandklassat.

Tabellen visar största behållarvolymen som anses ge betryggande säkerhet vid exponering i butiken.
Typ av behållareAerosol (liter)Gasol (liter)Klass 1 och 2a vätska (liter)Klass 2b och vätska (liter)
Bräckligt (glas)0,5---15
Brännbar (plast)0,50,555
Övriga obrännbara (metall)152020

Skall mer mängd än i tabellen nedan förvaras i lokalerna skall den förvaras i särskilt brandtekniskt avskiljt förvaringsutrymme (ett på plats särskilt byggt rum som dessutom är ventilerat direkt ut till det fria) och/eller i särskilda godkända förvaringsskåp.

FörsäljningsareaAerosoler (liter)Gasol (liter)Vätska klass 1 och 2a oavsett behållare samt klass 2b och 3 i plast eller bräckliga behållare (liter)Vätska 2b och 3 övriga behållare (liter)
-200 kvm50601001000
200-1000 kvm100605002000
1000 kvm200605004000
Askilt utrymme vid försäljningsställe*10001000Totalt 1000 
Förvaringsskåp.

Det finns två typer av förvaringsskåp, klass I- skåp samt klass II- skåp.
 Klass I- skåp har den högsta skyddsfunktionen vilket innebär att dessa skåp är godkända för förvaring av såväl aerosolburkar som för brandfarliga vätskor (dock ingen samförvaring).
 
Klass II- skåp får inte användas för aerosolburkar, utan enbart för brandfarliga vätskor.
 
Har du godkända förvaringsskåp gäller inte minimiavståndet6 metertill brännbart material eller12 metertill utrymningsväg.
 
Inget brännbart material får förekomma i förvaringsutrymmena med undantag av ytteremballage. Brandfarliga vätskor får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar)
Vissa undantag finns om det rör sig om små mängder brandfarliga varor. Med små mängder avses mindre engångsbehållare av t. ex. gasol av campingtyp eller25 literbrandfarlig vätska av klass 3. Har du frågor som gäller just din verksamhet går det bra att kontakta oss.

  • All brandfarlig vara ska förvaras i särskilda brandtekniskt avskilda förvaringsutrymmen och/eller särskilt brandtekniskt avskilda skåp.
  • Ordning och reda ska råda (detta är förmodligen den viktigaste regeln)  
  • Brandfarliga vätskor inte får förvaras tillsammans med brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar). Det får inte heller förekomma något brännbart material i förvaringsutrymmena (ytteremballage undantaget).  
  • Brandfarlig vätska av klass 1 och 2a ska gruppvis hållas skilda från brandfarlig vätska av klass 2b och 3. Med detta menas att indelningen t. ex. kan göras på olika hyllplan i förvaringsutrymmet eller i förvaringsskåpet. Finns det fler förvaringsskåp görs lämpligen indelningen i olika skåp. Hur brandfarlig vätska indelas i klasser finns att läsa under definitioner brandfarlig vara  
  • För att ta reda på vilken grupp en brandfarlig vätska tillhör måste du titta i produktbladet för respektive vätska. I produktbladet finns flampunkten angiven, och utifrån den sker klassindelningen.   
  • Avstånd till utrymningsväg till större mängd brandfarlig vara än100 literbör vara minst12 meterför att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.   
  • Avstånd till brännbart material bör vara minst6 meter . Små behållare av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska (max 125 ml) får placeras närmare. Kortare avstånd kan också accepteras för maximalt25 literbrandfarlig vätska av klass 3.   
  • Brandfarlig gas som t. ex gasol ska förvaras i väl ventilerade till det fria särskilda förvaringsskåp, helst i låsta skåp på byggnadens utsida. Undantaget är att det endast är gasolflaskor av campingtyp som får finnas framme förutom mindre engångsbehållare
Mer information hittar du också i Räddningsverkets litteratur här nedan.

Skåp för brandfarlig vara
 
Viktigt att tänka på när du som färghandlare hanterar och förvarar brandfarliga gaser och vätskor
 
Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen
 
Brandfarlig gas i lösa behållare