Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Tillståndsansökan brandfarlig vara i skolor

För att underlätta tillståndsansökan av brandfarlig vara i skolor har Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen tagit fram ett ansöknings- och drifts- och underhållsmaterial speciellt anpassat för skolverksamheten. Har skolan redan tillstånd kan ni ladda ner drifts- och underhållsinstruktioner för hantering och förvaring, se punkt 2 och 3 nedan.
 

Behöver vår skola ha tillstånd?

Vissa skolor hanterar brandfarlig gas (gasol, vätgas, acetylen m fl) som används i utbildningssyfte i t ex, slöjd-, kemi- och fysikundervisningen.
Hanteras det mer än 2 l brandfarlig gas eller mer än 100 l aerosoler inomhus i skolan, krävs det tillstånd till hanteringen

Brandfarlig vätska kan också ingå som en del i undervisningen. Avser hanteringen brandfarlig vätska med flampunkt<60°C krävs det tillstånd om den totala mängden överstiger 100 liter. Oavsett om tillstånd krävs eller inte ska förvaring och hantering ske på ett betryggande sätt.

Att privat förvara brandfarlig gas eller vätska i en skola är inte tillåtet.

 
Hur ska skolan söka tillstånd?

Tillståndet söks hos Räddningstjänsten.

Viktigt vid ansökan om tillstånd

Det är mycket viktigt att ansökan är komplett när den skickas in. Vad som ska finnas med i ansökan beskrivs utförligt i nedanstående delar. Ansökningar som inte är kompletta kan inte behandlas och dessa kommer därför att returneras.

 
Ansökningsmaterialets delar

Ansökningsmaterialet består av tre delar enligt följande:

1.       Del "Allmän information om ansökan" ger svar på hur ansökan går till och vilket material som ska bifogas tillsammans med ansökan.
Ladda ner del "Allmän information om ansökan"PDF (pdf, 320 kB) 

    
2.         Del "Bilaga A" hämtar du om ni avser hantera brandfarlig vätska i skolan. Bilaga A innehåller information om brandfarlig vätska och hur denna ska hanteras och förvaras. Här finns också skötselinstruktioner med föreslaget kontrollintervall för lärare och föreståndare.
Ladda ned "Bilaga A" PDF (pdf, 197.9 kB)

3.          Del "Bilaga B" hämtar du om ni avser hantera brandfarlig gas i skolan. Bilaga B innehåller information om brandfarlig gas och hur denna ska hanteras och förvaras. Här finns också skötselinstruktioner med föreslaget kontrollintervall för lärare och föreståndare.
Ladda ned "Bilaga B"PDF (pdf, 802.6 kB)