Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Handlingsprogram

I enlighet med Lag om skydd mot olyckor (2003:778) skall kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. Kravet gäller olyckor som kan leda till räddningsinsats, dvs ingripande med stöd av räddningstjänstbegreppet i lagstiftningen. Det finns dock inget som hindrar att handlingsprogrammet omfattar hela olycksspektrat.
 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens första handlingsprogram avgränsas till sådana olyckor som kan föranleda räddningsinsats.
 
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som kommunerna skall svara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön och som kan inträffa såväl i fred som under höjd beredskap. Skyldighet för räddningstjänsten att ingripa föreligger endast om detta är motiverat med hänsyn till

  • behov av ett snabbt ingripande,
  • det hotade intressets vikt,
  • kostnaderna för insatsen och
  • omständigheterna i övrigt.

Nedan kan du ladda ner handlingsprogrammet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsprogram HKÅ 2016-2019.pdf 2.8 MB 2016-07-04 13.22