Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Tillsyn SBA
Införandet av systematiskt brandskyddsarbete medför att brandsynen utvecklats. Traditionell inspekterande brandsyn har med hjälp av stickprover kontrollerat att brandskyddet varit i sin ordning. I och med att systematiskt brandskyddsarbete införs blir tillsynen mer vägledande. Namnet brandsyn ersätts med tillsyn just av de anledningen att se att verksamhetsutövaren bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete

Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete anger att det är Verksamhet, Byggnad och Organisation som styr behovet av brandskyddsarbete. Vid tillsynen görs därför en skälighetsbedömning utifrån 2 kap § 2 i lagen om skydd mot olyckor. Bedriver ägare/innehavare i skälig omfattning ett systematiskt arbete med sitt brandskydd? För att bedömningen ska bli enhetlig baseras den på följande delmoment:
 
1. Ansvar -Finns brandskyddsansvarig och har denne skälig kompetens?  

2. Organisation -Finns det en organisation i skälig omfattning för brand- och utrymningsskydd?  

3. Utbildning -Har personerna som ingår i organisationen kompetens i skälig omfattning?  

4. Rutiner -Finns rutiner för verksamheten i skälig omfattning? Tex rutiner vid brand?  
 
5. Dokumentation -Har man i skälig omfattning dokumenterat sitt brandskyddsarbete?  
 
6. Drift och underhåll -Finns rutiner för drift och underhåll i skälig omfattning.  
 
7. Kontroll och uppföljning -Kontrolleras brandskydd och dokumenteras kontrollerna i skälig omfattning?   
 
Givetvis varierar nivån och omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet utifrån risken i varje objekt. Därför görs en bedömning i varje enskilt fall. Anmärkningar på ägaren/innehavarens brandskyddsarbete redovisas i ett tillsynsprotokoll. Finns behov kan en handlingsplan på genomförandet begäras. Denna ska i så fall returneras med svarskortet som skickas med tillsynsprotokollet efter besöket.