Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.   

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:
1. Policy
Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet

2. Organisation och ansvar
Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
Klargör uppgifter och befogenheter

3. Utbildning
Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.

4. Instruktioner och rutiner
Finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!

5. Dokumentation (teknisk brandskyddsbeskrivning)
Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

6. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.

7. Kontroll och uppföljning
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.
  
Omfattningen och nivån av brandskyddsarbetet styrs av ett antal faktorer. Vilka dessa är kan ni läsa om på fliken Omfattning och nivåreglering. Där finns också fiktiva exempel på hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan se ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs.