Eldningsförbud

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark. För att förhindra skogsbränder råder från och med kl. 12:00 den 23 juni eldningsförbud i skog och mark i hela Västernorrlands Län.

På grund av att det varit torrt i marken en längre tid och ingen nederbörd väntas så råder nu numera eldningsförbud med fasta ämnen i skog och mark i alla kommuner i Västernorrlands län. Med fasta ämnen menar man ex. ved, kol, briketter, ris och grenar.

Du får fortfarande grilla:

  • På egen tomt eller inom egen verksamhet (ex. restaurang eller camping) med grill eller annan anordning för matlagning förutsatt att det inte finns risk för att elden kan spridas ex. genom att stå på ett eldsäkert underlag eller att elden är höjd från marken.
  • På allmän plats med fast grillplats. Fast grillplats innebär att elden är avgränsad med obrännbart material ex. betongkonstruktion eller stensättning samt att marken runt grillplatsen är säker från antändning, ex. grus. Engångsgrillar får EJ användas under eldningsförbud då de inte utgör en fast eldningsplats.
  • Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

En Länsstyrelse eller kommun har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd mellan länsstyrelsen och räddningstjänster i länets kommuner utifrån rådande väderleksprognoser.

Beslutet är fattat av länstyrelsen och är i kraft till länsstyrelsen upphäver det.

Kom ihåg att den som eldar är alltid ansvarig om något går fel oavsett om det råder eldningsförbud eller ej. Vårdslöshet eller brott mot eldningsförbudet är straffbelagt med böter. Eldningsförbud är det lägre av två förbud. Vid totalt eldningsförbud råder ännu strängare regler.

Följ länkarna för mer information om eldningsförbud på länstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 23 juni 2020