Kommungemensamt suicidpreventivt arbete

Suicid benämns idag som ett folkhälsoproblem som inte har några geografiska skillnader. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är eniga om att det råder ett behov av insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid och har blivit en nationell satsning.

 

Utifrån den nationella satsningen från 2020 är Kramfors kommun en del av det länsgemensamma projektet ”En nollvision för suicid” som genomförs på regional nivå av Kommunförbundet Västernorrland. Sedan 2024 har ett kommungemensamt arbete inletts mellan Kramfors kommun och Sollefteå kommun för det suicidpreventiva arbetet.

Kunskap om hur man kan rädda liv har inga avgränsningar, det är kunskap som är till för alla

Syftet men denna tjänst är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid och samordna det suicidförebyggande arbetet. Insatser ska genomföras utifrån bland annat kommunala behov, länsgemensam plan, upprättad aktivitetsplan och RESPIs rekommendationer för suicidprevention inom befolkningsinriktade insatser.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Processledare/Suicidsamordnare
Nellie Fors Vilminko
Tel: 0612-870 420
e-post: nellie.forsvilminko@hka.se