Skärpta kontroller

Skärpt kontroll över explosiva varor – nya regler från 1 augusti 2021: Anmälan av deltagare och föreståndare


Den 1 augusti 2021 kom ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten.

Hur ska anmälningarna göras?

Räddningstjänsten har utformat en blankett där tillståndshavaren kan anmäla de personer som har tillgång till tillståndspliktig verksamhet (deltagare) eller har inflytande över sådana verksamheter (personer med betydande inflytande). Blanketten finns att finna under Relaterad information samt under rubriken Tillstånd explosiv vara.

Deltagare

Tillståndsmyndigheter har fått många frågor om vilka som ska anses vara deltagare i verksamhet med explosiva varor och därför ska anmälas enligt 9 a § LBE. Myndigheten för samhällskydd och beredskap tolkar bestämmelsen så att deltagare är personer som fysiskt befattar sig med de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet och inte är föreståndare. Exempel på personer som behöver anmälas som deltagare är:

 • Operatörer i industriföretag som tillverkar explosiva varor.
 • Bergarbetare som laddar och kopplar sprängsalvor.
 • Försäljningspersonal som säljer ammunition eller krut.
 • Förrådspersonal som självständigt arbetar med lastning och leveranser av explosiva varor i förråd.

Personer som arbetar med andra sysslor på en plats där explosiva varor hanteras behöver vanligtvis inte anmälas som deltagare. Exempel på personer som inte behöver anmälas som deltagare är:

 • En operatör som till exempel enbart borrar eller täcker borrhålen efter laddning och inte deltar i hanteringen av sprängmedlen på en sprängplats.
 • Personer som tillfälligt hyrs in som medhjälpare för att till exempel bära fram kartonger med sprängmedel till borrplatsen eller för att lasta in en större leverans i ett förråd behöver inte anmälas som deltagare om hanteringen sker under medverkan eller övervakning av godkända personer.
 • Bevaknings- och servicepersonal som inte deltar i hanteringen av de explosiva varorna (se nedan).

Prövning av personer med betydande inflytande

Genom ändringarna i LBE finns ett förtydligat krav på lämplighetsprövning även av den som söker tillstånd. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten.

Detta gäller för alla tillståndssökande, även de som söker tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter, även de som kan undantas från kravet på anmälan av deltagare.

Vid prövning av tillstånd till hantering av explosiva varor ska ett yttrande gällande lämplighet från Polismyndigheten inhämtas även för dessa personer.

Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Ny prövning när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare och deltagare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: