Brandskydd vid tillfällig övernattning

Det förekommer ibland, vid exempelvis sportevenemang, att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det. Vid tillfällig övernattning i skolor eller idrottsanläggningar förändras förutsättningarna för brandskyddet. Dessa anläggningar är dimensionerade för daglig verksamhet som inte innebär att personer övernattar. Byggnader som till exempel hotell, är avsedda för tillfällig övernattning, och har därför högre krav på brandskyddet.


Vi har sammanställt riktlinjer som gör att säkerheten i tillfälliga övernattningslokaler blir tillgodosedda, se vidare under relaterad information. Räddningstjänsten förutsätter att fullgott brandskydd redan existerar för den dagliga verksamheten. Räddningstjänsten rekommenderar dock att övernattningar helst ska ske i byggnader som är dimensionerade för övernattningar, t.ex. hotell och vandrarhem.

Anmäl

För att få övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler ska man följa reglerna på denna sida och göra en anmälan till räddningstjänsten. Anmälningsblanketten, som du finner under relaterad information, ska fyllas i av arrangören och skickas in till insatsledare@hka.se minst sju dagar innan övernattning.

Ansvar

Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) är det ägare och/eller nyttjanderättshavare som ansvarar för att brandskyddet är skäligt, dvs. tillräckligt bra. Detta syftar både på det tekniska brandskyddet och på det organisatoriska brandskyddet. Det krävs en helhetssyn där ägare och nyttjanderättshavare har kunskap om sitt brandskydd och om hur olika brandskyddsåtgärder minskar risken för brand samt förbättrar personsäkerheten.

Fastighetsägaren/lokaluthyraren och nyttjanderättshavaren/arrangören har alltid det fulla ansvaret för säkerheten. Ansvarsfördelningen mellan dessa parter måste därför vara tydliggjord.

  • Lokaluthyraren/fastighetsägaren ansvarar för att lokalerna uppfyller ställda krav vad gäller brand- och personsäkerhet. Hur ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och lokaluthyrare ser ut ska tydliggöras skriftligen.
  • Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar för att utforma regler och rutiner.
  • De övernattande ansvarar för att följa de anvisningar och regler som tillhandahålls av den som arrangerar övernattningen.

Eventuell kontroll som utförs av räddningstjänsten är myndighetsutövning och ersätter inte på något sätt de åtgärder som fastighetsägaren/lokaluthyraren och nyttjanderättshavaren/arrangören ska utföra för att ta sitt ansvar för brand- och utrymningssäkerheten.

Ordningsregler

Arrangören ska upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta utrymning.

  • Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden
  • Öppen eld får ej förekomma, exempelvis levande ljus
  • Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden
  • Bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus
  • Matlagning och kaffekokning och liknande får ej förekomma i förläggningslokaler
  • Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen
  • Uppställning av husvagnar och container och dylikt får ej ske inom avståndet nio meter från byggnaden, samt får ej utgöra hinder för brand- eller ambulansfordon

I övrigt anser vi att anvisningar i riktlinjen ska uppfyllas för att tillfällig övernattning ska kunna godkännas.

Senast uppdaterad: