Tillstånd brandfarlig vara

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras. Fullständig information finns i Myndigheten för samhällskydd och berdskaps (MSB) tillståndshandbok.


Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska MSB:s föreskrifter för respektive hantering följas. 

Att ansöka om tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett och följer anvisningarna som är angivna i blanketten . Blanketten finner du under relaterad information. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, klassningsplaner, situationsplaner och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Den kompletta ansökan skickas till:

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

eller via e-post till raddningstjansten@hka.se

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst en timme.

Överklagan

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att beslutet mottagits.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan. Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Senast uppdaterad: