Almer Oil & Chemical Storage AB

Verksamhetsutövare

Almer Oil & Chemical Storage AB
https://www.almeroil.se/ Länk till annan webbplats., 026-665650

Adress

Djuphamnen i Härnösand

Besöksadress:
Cisternvägen 28
806 47 Gävle

Verksamhet

Almer Oil Company AB bedriver lagring av olje- och kemikalieprodukter vid ett flertal depåer i Sverige. I Härnösand bedrivs verksamheten i området kring djuphamnen. Petroleumprodukter samt svavelsyra och natriumhydroxid levereras till depåerna med fartyg och efter lagring skeppas den även ut med fartyg. För närvarande är det ingen distribution av produkterna landvägen.

Den kemiska produkt som hanteras i sådan mängd att hanteringen klassas till den högre kravnivån enligt Sevesodirektivet är eldningsolja. Verksamheten kan även lagra svavelsyra och natriumhydroxid.

Vad kan hända?

De största riskkällorna vid företagets depåverksamhet är oavsiktligt utsläpp vid överfyllning av cisterner, vid tankbilsutlastning eller vid pumpning till/från fartyg. De mest omfattande olyckorna är brand i cistern eller större utsläpp av olja i miljön.

En brand skulle kunna orsaka rök som är skadlig vid inandning och ett större utsläpp kan påverka miljön i mark, grundvatten och hav. Primärt kan ett område inom en radie av 500 m runt djuphamnen beröras vid en brand i en cistern, i form av rökgaser och i viss mån värmestrålning. Områden mellan 500 meter till 1 kilometers radie runt djuphamnen kommer enbart att beröras av rökgaser. Rökgasspridningen beror mycket på vilka väderförhållanden som råder i samband med utvecklingen av en brand.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.

Åtgärder

Enligt Sevesodirektivet ska en kommun ha en kommunal plan för räddningsinsats för verksamheter som omfattas av direktivets högre kravnivå. Räddningstjänsten har upprättat en kommunal plan för räddningsinsatser i samråd med Almer Oil & Chemical Storage AB. Planen för räddningsinsats kommer att förnyas minst vart tredje år och övningar ska genomföras minst en gång vart fjärde år. Representater från företaget och räddningstjänsten träffas vid behov, men minst vart fjärde år i samband med tillsyn för att gå genom den kommunala planen och verksamhetens risker.

Kommunal plan för räddningsinsats för Almer Oil & Chemical Storage AB Pdf, 754.2 kB.

Mer information

Härnösands kommun har på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mer information om Sevesolagstiftningen, kommunens åtaganden kopplat till lagstiftningen samt information till allmänheten om verksamheter som omfattas av lagstiftningen inom kommunen.

Senast uppdaterad: