Viktigt Meddelande till Allmänheten

Vid en allvarlig händelse varnas och informeras invånarna via ljudanläggningar som ingår i ett utomhusvarningssystem. Detta system kan snabbt nå en stor del av Sveriges befolkning. Signalen ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” utnyttjas och åtföljs direkt av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lokalradion när omedelbar eller snart förestående fara finns.

Räddningstjänstens ansvar

Med räddningstjänst avses i lag (2003:778) om skydd mot olyckor de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Ditt ansvar

Om du upptäcker en brand, olycka eller annan nödsituation som innebär fara för någons liv, hälsa eller för miljön ska du varna dem som är i fara, vid behov tillkalla hjälp och ringa nödnumret 112. Detsamma gäller om du får kännedom om att det finns en överhängande fara för brand eller allvarlig olycka.

Kvartaltest

VMA-signalen testas klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. I samband med detta går Sveriges Radio ut med information om testet. Signalen ljuder under två minuter och består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15:05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnummer 113 13 eller på Krisinformations.se, se länken under relaterad information.

VMA används vid:

  • Olyckor och allvarliga händelser, till exempel vid olje- och kemikalieutsläpp som påverkar vattentäkter eller utsläpp av brandfarliga gaser.
  • Svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112.
  • Krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

Vad gör jag när jag hör VMA signalen?

  • Bege dig inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventiler
  • Lyssna på riks-och lokalradion.
  • Signalen ”Faran över” är en 30-40 sekunder lång signal.

    Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnummer 113 13 eller på Krisinformation.se, se länken under relaterad information.

Senast uppdaterad: