Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor tydliggörs att det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för brandskyddet. Ansvaret innebär skyldigheter att i skälig omfattning både förebygga samt förhindra eller begränsa skador vid en eventuell brand.

 

Ibland innebär det ansvaret att även skriftligt redovisa för hur brandskyddet är ordnat. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kontrollerar att detta krav efterlevs.

Tillsynen består vanligtvis av en kontroll över en verksamhets systematiska brandskyddsarbete och en stickprovskontroll över det byggnadstekniska brandskyddet. För att tillsynen ska bli så givande som möjligt är det viktigt att räddningstjänsten under tillsynen träffar representanter från både fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Representanterna ska gärna ha insyn i det kontinuerliga brandskyddsarbetet och ha möjlighet att fatta beslut eller rapportera om eventuella brister.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Enhetschef Processavdelning
André Wadell
Tel: 0611-870 303
e-post: andre.wadell@hka.se