Bergtäkt Stensland 1:2, 2:1 och Knäppa 1:2

Verksamhetsutövare

Skanska Industrial Solutions AB
www.skanska.se Länk till annan webbplats., 010-4480000

Adress

Stensland 1:2, 2:1 och Knäppa 1:2, Kramfors kommun

Verksamhet

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för
den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning,
krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Vad kan hända?

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt
Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är
ammoniumbaserade och klassade som explosiva (farokategori P1a). De kan också ge
lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera
att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.


Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika
komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för
explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i
borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett
sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.

Senast uppdaterad: