Visselblåsarfunktion

Använd visselblåsarfunktionen om du misstänker allvarliga oegentligheter med exempelvis ekonomisk brottslighet, mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Den kan också användas vid andra allvarliga oegentligheter som rör t.ex. miljöbrott, arbetsgivarbrott, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering.

Idéer, synpunkter och klagomål

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) strävar ständigt efter att utveckla verksamheten och bli bättre.

Har en invånare förslag på förbättringar eller synpunkter/klagomål på verksamheten finns möjlighet att skicka ett mail till raddningstjansten@hka.se med beskrivning av förslaget eller ärendet. Ansvarig tjänsteperson kommer då att hantera och besvara ärendet.

Visselblåsarfunktion

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens (HKÅ) visselblåsarfunktion syftar till att säkerställa att information om eventuella oegentligheter kommer fram och kan utredas även om det av någon anledning inte kan hanteras inom organisationens vanliga rapporteringskanaler. Exempelvis om den chef som skulle hantera anmälan är inblandad i den misstänkta oegentligheten.

Visselblåsarfunktionen gör tidigt en bedömning om det finns en misstanke om brott, i så fall ska en polisanmälan göras skyndsamt. Vidare utredning sker då i polisens eller åklagarens regi. I annat fall sammankallas funktionen för att utreda ärendet i enlighet med vad som fastslås i denna riktlinje.

Notera att inkomna anmälningar blir offentliga handlingar då de kommer in. Vid en begäran om utlämning av information sker en sekretessprövning, men det finns normalt inte grund för att sekretessbelägga namngivna personers identitet eller anmälans innehåll.

Vem kan anmäla?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald inom HKÅ. Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Hur och vad ska anmälas?

En anmälan kan göras genom att skicka ett mail till adressen visselblasare@kramfors.se
Om den som anmäler vill vara anonym är det viktigt att använda en anonym e-postadress och att inte uppge personuppgifter i mailet. Det går också att anmäla genom Kramfors kommuns e-tjänst https://e-tjanster.kramfors.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns ett formulär där den som anmäler kan välja att vara anonym.

En anmälan ska innehålla så utförlig information som möjligt om den misstänkta händelsen för att möjliggöra en utredning. Relevanta underlag eller dokument ska bifogas.

Visselblåsarfunktionen är inte till för missnöjesyttringar. Den som anmäler ska alltid göra det i god tro och inte lämna ogrundade anklagelser eller anmäla för att uppnå egen vinning av något slag.

Om en inkommen anmälan inte uppfyller kriterierna ovan, men ändå behöver utredas ska den skickas till berörd enhet.

Hur hanteras informationen?

Den information som skickas till visselblåsarfunktionen blir till offentlig handling. Det finns inga särskilda regler som skyddar den informationen som kommer in. Det innebär också att en anmälan kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

En arbetsgivare har emellertid inte rätt att göra eftersökningar kring en anställd anmälarens identitet och det finns lagar som skyddar anställda från repressalier. Om arbetsgivaren vidtar åtgärder för att straffa en anställd anmälare kan det ge rätt till skadestånd.

Notera att en anmälare inte får röja hemliga uppgifter. Eftersom en anmälan blir en offentlig handling kan det leda till att uppgifter som annars hade omfattats av sekretess måste lämnas ut.

Visselblåsarfunktionens utformning

Visselblåsarfunktionen består av beredskapssamordnaren. Om anmälan gäller beredskapssamordnaren ska anmälan i stället gå till personalsamordnaren som bedömer hur ärendet ska hanteras vidare.

Visselblåsarfunktionen håller i utredningen av anmälan och den enhet som tipset avser ska vara behjälpliga med att ta fram relevant material och svara på frågor.

Senast uppdaterad: