Bergtäkt Skärvsta 9:12, 2:31, 2:3, 1:5

Verksamhetsutövare

Skanska Asfalt & Betong AB
www.skanska.se Länk till annan webbplats., 010-448 00 00

Adress

Skärvsta bergtäkt, 881 00 Sollefteå

Verksamhet

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning. På anläggningen kan även produktion av asfalt och betong ske.

Vad kan hända?

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel och eventuellt eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Eldningsolja klassas som brandfarligt. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.

Senast uppdaterad: