Handlingsprogram

I enlighet med lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. Kravet gäller olyckor som kan leda till räddningsinsats, dvs ingripande med stöd av räddningstjänstbegreppet i lagstiftningen. Det finns dock inget som hindrar att handlingsprogrammet omfattar hela olycksspektrat.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens handlingsprogram avgränsas till sådana olyckor som kan föranleda räddningsinsats.

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som kommunerna ska svara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön och som kan inträffa såväl i fred som under höjd beredskap. Skyldighet för räddningstjänsten att ingripa föreligger endast om detta är motiverat med hänsyn till:

  • behov av ett snabbt ingripande,
  • det hotade intressets vikt,
  • kostnaderna för insatsen och
  • omständigheterna i övrigt.

Du ladda ner och läsa förbundets handlingsprogram som .pdf under "Relaterad information."

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Kontakta

Räddningschef
Andreas Hoff

Tel: 0612-870 421
e-post: andreas.hoff@hka.se