Vår vision

Varje år omkommer cirka 3 000 människor i Sverige till följd av olyckor. Förutom dessa tragiska fall så blir 100 000 människor inskrivna på sjukhus och 700 000 människor uppsöker akutsjukvård varje år till följd av olyckor. Kostnaden för dessa olyckor uppskattas till ca 70 miljarder kronor årligen.


För att minska dessa konsekvenser behöver arbetet med att skapa ett tryggare och säkrare samhälle intensifieras.

Olika undersökningar visar att det främst är män som drabbas av olyckor. Inom olika olyckstyper har även åldern en central roll. En återkommande faktor inom i princip alla olyckstyper är dock att den drabbade har en socialt utsatt situation av något slag (ekonomi, alkohol, utanförskap, psykisk ohälsa).

Genom att arbeta med människors välbefinnande kan olyckor förhindras.

Genom att vidta direkta åtgärder mot olyckor och genom att lära människor hur de ska agera i samband med en olycka kan olyckor förhindras och konsekvenserna av inträffade olyckor bli mindre.

Detta är ett sätt att se till att människor drabbas i mindre utsträckning av olyckor.

När trots allt något inträffar är det av yttersta vikt att människor får snabb och korrekt hjälp. I samband med en olycka, som medborgaren inte kan hantera själv, förväntas bra hjälp av räddningstjänst och ambulans. Människor vi möter som mår dåligt kan även behöva få kontakt med specialister för att må bättre.

När människor har behov av hjälp ska professionell hjälp erbjudas.

Räddningstjänstens ambition är att vara en aktiv samhällsaktör som arbetar tillsammans med kommunen och andra aktörer. Detta ska göras genom att räddningstjänsten i högre grad finns närvarande ute i samhället och inom kommunen. Förhoppningen är att räddningstjänsten kan hjälpa till att ta initiativ till olika åtgärder och hjälpa till att driva arbetet mot framgång. Kommunerna och andra aktörer ska förhoppningsvis se räddningstjänsten som en naturlig och kompetent partner i detta arbete.

Med detta som grund har en vision för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen formulerats:

”Vi leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!”

Senast uppdaterad: