Tillstånd explosiv vara

I princip all hantering, import och överföring av explosiv vara är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.


  • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för dig som ska använda dig av de explosiva varorna.
  • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har ett förråd och ska förvara egen eller annans explosiv vara.
  • Tillstånd till handel och överlåtelse med explosiva varor krävs för dig som ska bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.
  • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Dessutom krävs tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, import och gränsöverskridande överföring av explosiva varor. Denna typen av tillstånd söks och prövas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för dig som:

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst fem kg krut för eget bruk. Dock får inte explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kap. i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst fem kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Skärpt kontroll över explosiv vara

Ändringarna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs i syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över sådana verksamheter.

Som en följd av detta införs samtidigt flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021 och kommer att innebära omfattande förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för företag och för myndigheter.

I MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor finns kompletterande bestämmelser om deltagare och anmälan av deltagare.

Så söker du tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett, vilket innebär att du både måste skicka in blanketten för tillståndsansökan och de handlingar som är specifika för ditt ärende. Av blanketten för tillståndsansökan framgår vilka handlingar som normalt behöver bifogas din ansökan. Blanketten finner du under relaterad information.

Du måste dessutom fylla in en blankett för anmälan av samtliga deltagare som har tillgång till explosiva varor samt personer med högt inflytande i verksamheten. Blankett för detta finns under relaterad information och mer information om detta finns under rubriken Skärpta kontroller.

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan och/eller ta fram de efterfrågade handlingarna så rekommenderar räddningstjänsten att du vänder dig till en etablerad konsult med relevant sakkunskap.

Den kompletta ansökan skickas till:

Vår e-postadress lbe@hka.se alternativt

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett och ditt ärende tilldelas en handläggare. Om ansökan är komplett så skickar vi ett mottagningsbevis till dig.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

När ansökan är komplett så meddelar vi ett beslut i ärendet inom tre månader. Beslutet skickar vi till dig skriftligt, via e-post och/eller post beroende på vad du och din handläggare kommit överens om. 
Som en del av tillståndsprövningen kommer vi i de flesta fall vilja göra ett besök ute på plats med den tilltänkta föreståndaren. Detta bokas vid behov av handläggaren i ärendet.

I tillståndsbeviset framgår även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan hanteringen av explosiv vara får påbörjas. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka en tid för avsyning.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår de villkor som finns i tillståndet. Bryter du mot dessa kan det utgöra skäl för att återkalla tillståndet. Detsamma gäller om du bryter mot någon av de bestämmelser som finns i lagen om brandfarliga och explosiva varor eller aktuella föreskrifter.

Överklagan

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att beslutet mottagits.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan. Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Senast uppdaterad: