Bergtäkt Alderlund 1:7

Verksamhetsutövare

Svevia AB
www.svevia.se Länk till annan webbplats., 0611-44254

Adress

Alderlund 1:7 och 1:19, Sollefteå kommun

Verksamhet

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Inom verksamhetsområdet sker mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

Vad kan hända?

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel och eventuellt eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Eldningsolja klassas som brandfarligt. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.

Senast uppdaterad: