Elda i det fria

Tänk alltid på att kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du eldar eller grillar. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens hemsida. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4.

Du behöver inte elda gräset - det blir grönt ändå!

Det är svårt att elda gräs. Vinden kan lätt sprida branden snabbt, vilket kan leda till oönskad spridning och att byggnader brinner upp. Dessutom kan det vara hög risk för gräsbränder. Du bör därför avstå ifrån eldning utomhus såsom fjolårsgräs eller eldning av mindre rishögar. Räddningstjänsten råder dig istället att deponera trädgårdsavfall på återvinningscentraler. Det är bra både ur brandrisk- och miljösynpunkt.

Så låt oss slippa larm om gräsbrand. Våra resurser kan behövas till livräddning vid en stor olycka i stället för släckning av en "onödig" gräsbrand eller annan eldning utomhus som har spridit sig okontrollerbart. Gräset blir grönt ändå.

Kontakta din kommun

Trädgårdsavfall i mindre mängder är tillåtet att elda på egen tomt om det inte råder eldningsförbud, sker utan olägenheter, inte strider mot lag (2003:778) om skydd mot olyckor, annan lagstiftning eller din kommuns lokala föreskrifter.

Under relaterad information finns länkar till medlemskommunernas regler om att elda i det fria och eldningsförbud.

Åtalsanmälan

Enligt 15 kap 5a § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det är förbjudet för såväl privatpersoner som företag att elda avfall på egen hand. Detta gäller även sådant som inte är direkt skadligt för miljön, såsom trä, kartonger och papper.

Du kan dömas för miljöbrott om du med uppsåt eller av oaktsamhet förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs. Brandrisken är väderberoende, se vidare under Brandriskprognos.

Tänk också på att elda på underlag som grus eller sandmark så inte elden riskerar att sprida sig. Elda inte på torvmark, mossa eller nära myrstackar och stubbar då detta lätt sprider branden. Risken för brand är även stor i jordig skogsmark. Där kan elden pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp.

  • Eldar du för matlagning är oftast fältkök säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, eftersom gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.
  • Runt eldstaden bör du göra en avgränsning med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så att elden håller sig liten.
  • Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt.
  • Ta grenar, kvistar och kottar som bränsle till elden, men lämna levande träd ifred.
  • Ha tillgång till vatten att släcka elden med om den skulle sprida sig.

Hur släcker jag elden?

  • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid 112 och försök att hejda elden i vindriktningen. Ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca en meter i toppen är bra att använda, helst blöta. Piska med små slag, då undviker du att gnistor flyger omkring. Sopa även in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Släck helst med vatten!

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobilapp som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.

Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Under relaterad information finns mer information om appen.

Nedan visas en film från MSB på hur du på ett säkert sätt eldar trädgårdsavfall.

Senast uppdaterad: