Ändringar i lag om brandfarliga och explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar explosiva varor påverkas av förändringarna.

Ändringarna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs i syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över sådana verksamheter.

Som en följd av detta införs samtidigt flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021 och kommer att innebära omfattande förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för företag och för myndigheter.

En av de större ändringarna i LBE är kravet att tillståndspliktiga verksamheter ska anmäla de personer som avses få delta i verksamhet med hantering, överföring, import eller export av explosiva varor till tillståndsmyndigheten (9 a § LBE). De anmälda personerna ska därefter prövas med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten, MSB eller kommunen. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta i verksamheten.

Publicerad: